Confidencialitat i servei municipal de mediació

La mediació és un procés mitjançant el qual les persones, assistides d’un tercer professional, poden trobar una solució a llurs controvèrsies, sent-ne la confidencialitat, un dels principis fonamentals juntament amb la neutralitat i la voluntarietat.


Concretament la confidencialitat en mediació té unes particularitats pròpies, fet pel qual està expressament prevista en la legislació específica de mediació, en el cas de Catalunya com a Principi al Capítol II de la Llei 15/2009 de Mediació en Dret privat, concretament a l’art. 7. I en la legislació espanyola mitjançant l’art. 9 de la Llei 15/2009 de Mediació civil i mercantil.


Ambdues normes estableixen que qui participa del procés no podrà revelar el contingut del que es tracti en el procés, així com utilitzar la informació i documentació aportada al mateix, ni els pactes que s’assoleixin (art. 7.1 Ll 15/2009 i art. 9.1 LL5/2012).


Per tant, a la pràctica, aquest deure de confidencialitat implica que llevat excepcions legalment previstes, el mediador no pot facilitar la informació obtinguda en un procés de mediació a ningú, sent aquesta obligació extensiva fins i tot davant l’autoritat judicial, només podrà donar informació sobre la forma, és a dir, si s'ha dut a terme una mediació, si les parts han optat per abandonar el procés, o si la mediació ha finalitzat sense acord o amb acord parcial o total.


Aquest principi és important perquè garanteix que cap de les parts " utilitzi la mediació o citi al mediador en un procediment judicial amb la finalitat de revelar informació.


En el mateix sentit la legislació espanyola preveu que, el mediador, fins i tot davant un jutge segueix tenint el principi de confidencialitat, llevat dos supòsits: (art 9.2 Ll 5/2012)

 • si les parts ho accepten expressament per escrit

 • si hi ha una resolució motivada per un jutge penal

La confidencialitat és un requisit diferencial el rol del mediador d’altres figures professionals existents, fet que comporta certes dificultats en la comprensió i pràctica del mateix.


Quina informació no està subjecte a la confidencialita?


En el marc de Catalunya, no està subjecta al deure de confidencialitat la informació obtinguda en el curs de la mediació que (Art 4 Ll 15/2009) sempre que concorrin certes circumstàncies com són:

 • Hi ha amenaça per a la vida o la integritat física o psíquica d'una persona

 • En cas que hi hagi un delicte. Al llarg del procés, si es detecta l'existència d'aquest, el mediador ha d'informar l'autoritat judicial competent per a aquests casos

 • Si s'obté en la mediació dins de l'àmbit comunitari s’utilitza el procediment del diàleg públic com a forma d'intervenció mediadora oberta a la participació Ciutadana.

 • La informació no personalitzada i s'utilitza per a finalitats de formació o recerca.


Documentació


Les actes que s’elaboren al llarg del procés de mediació tenen caràcter reservat (art. 7.3 LL15/2009).


Per utilitzar la informació i documentació aportada la persona mediadora ha de tenir el consentiment escrit i exprés de la part que ha aportat la mediació (art 9.2 Ll 5/2012)


Què passa si un mediador incompleix el deure de confidencialitat?


Incomplir els deures d'imparcialitat i neutralitat i de confidencialitat suposa cometre una infracció segons l’Art. 30 de la llei 15/2009.


Sent una infracció greu o molt greu segons , si comporta perjudicis greus a les parts (art. 31.3 i 4 Llei 15/2009).

En el cas de infracció greu la sanció és la suspensió temporal de la capacitat d'actuar com a persona mediadora per un període d'un mes a un any (art. 32 Ll15/2009)


En el cas que es qualifiqués com infracció molt greu la sanció prevista és suspensió temporal de la capacitat d'actuar com a persona mediadora per un període d'un any i un dia a tres anys, o baixa definitiva del Registre general del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya (art 32 LL 15/2009)


La llei espanyola estableix que la infracció del deure de confidencialitat genera responsabilitat en els termes previstos a la legislació. (art. 9.3 LLei 5/2012)


En aquest sentit s’estableix la obligació que tot mediador tingui una assegurança de responsabilitat civil per tal de cobrir les possibles reclamacions per danys i perjudicis provocats per l’exercici de la seva activitat i concretament entre d’altres de la infracció dels principis de imparcialitat i confidencialitat, error professional o pèrdua dels expedients. (Art.26 i 27 RD980/2013, de 13 de desembre, desenvolupa la Ll5/2012).


Administració local


La Disposició addicional II de la Llei 15/2009 estableix que els principis que estableix el capítol II (entre els que es contempla la confidencialitat) són aplicables a totes les persones mediadores que duguin a terme actuacions de mediació per a la resolució de conflictes en l'àmbit familiar i en els altres de dret privat als quals fa referència aquesta llei. De manera que qualsevol mediador que actuí en temes de família o temes de dret privat, regulats per la normativa catalana, estan subjectes al principi de confidencialitat.


Per tant, tot i que la llei catalana reconeix a Administracions locals la capacitat d'autoorganització en l'àmbit de llurs competències, activitats i serveis de mediació, també estableix que aquestes activitats s’han de fer d'acord, en tots els casos, amb els principis que estableix el capítol II -la confidencialitat n’és un- (Art 23 LL 15/2009)


En el marc de la legislació espanyola, es preveu que el deure de confidencialitat, implica a la persona mediadora i també a la institució de mediació i a les persones que participin en el procés. (Art. 7 LL5/2009). Per tant, a part del mediador, hauran de complir amb el principi de confidencialitat la resta de tècnics que intervinguin en el procés .


A la pràctica


Per un criteri de qualitat de ADR MEDIACIÓ SLP, qualsevol activitat que es realitza pels tècnics del Servei Municipal de Mediació, es gestiona des del màxim nivell de protecció de dades assumit per l’empresa prestataria del servei. ADR MEDIACIÓ SLP aplica allò que disposa la normativa vigent sobre protecció de dades (Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de Caràcter Personal) així com la normativa vigent en mediació (Llei 15/2009 de Mediació de Dret privat de Catalunya i Llei 5/2012 de Mediació en assumptes civils i mercantils).

A nivell telemàtic, tenim una base de dades en format excel i es recull el contingut de les entrevistes i gestions al ordinador.

En aquest hi ha dades personals com són el nom, adreça, telèfon,... conflicte, persones implicades, observacions dels professionals... etc.

Aquesta informació s’equipara al nivell de altres serveis com Serveis Socials, per tant, en el marc de la LOPD cal que estigui amb el màxim nivell de protecció, per tant, des del primer moment, tal com ja s’està realitzant, per poder accedir a la base és necessària una clau d’accés pròpia del Servei per accedir al PC.


Atenent la normativa de mediació en relació al deure de confidencialitat i la LOPD, a nivell documental, els casos ens acostumen a arribar directament dels propis usuaris o derivat per un altre servei, mitjançant un document de derivació en el qual consta la cláusula de protecció de dades següent:

Confidencilitat

La informació facilitada serà inclosa en el fitxer del Servei de Mediació, amb una finalitat estadística. Si hi desitja pot exercitar el seu dret a accés, rectificació, cancel·lació i oposició indicant per escrit al responsable del fitxer (Llei Orgànica 15/1999 de 13 desembre, de Protecció de Dades de Caràcter General.)


Obrim una carpeta física dels casos. Aquesta documentació està tancada en un armari amb clau per tal de garantir que ningú pugui accedir-hi llevat els professionals de mediació.


A nivell de gestió ordinària, per tal de garantir la confidencialitat establerta a l’art. 7 LL 15/2009 i 9 LL 5/2012, seguint allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, es realitzaran les següents accions:

 • Tot material escrit referit al procés de mediació serà eliminat o lliurat a la part a què pertanyi, un cop acabada la mediació, excepte que totes les parts o aquella a qui pertany decideixen una altra cosa.

 • El servei només mantindrà la informació mínima necessària per a la gestió del servei, referida a la identificació de les parts, l’acord per mitjançar i, si n’hi ha, l’acord de mediació. La resta serà destruïda, excepte acord contrari de les parts i els tècnics mediadors.

 • Les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris s’incorporaran a la base de dades informàtica del servei, la qual es regirà per allò disposat a la normativa vigent.

 • El servei es reserva la facultat d’utilitzar les dades d’una mediació només per a finalitats estadístiques i d’estudi tot mantenint en complet anonimat les parts i el conflicte.

 • També tenim establert, seguin el nostre protocol intern, informar als usuaris que les dades facilitades són únicament a efectes estadístics, i tot és confidencial.


Alumnes en pràctiques


Les persones mediadores designades per realitzar una mediació del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya poden actuar acompanyades d’una persona mediadora en pràctiques si les parts donen el seu consentiment. La persona mediadoraen pràctiques està subjecta als principis de la mediació i, en especial, aldeure de confidencialitat. (Art. 20 Reglament llei cat)

A la pràctica ens ajuden a introduir dades a la base de dades però no poden accedir a les mateixes sense el nostre consentiment o la nostra clau d’accés.


Així mateix abans d’incorporar-se al servei com alumnes –i també els professionals- tenen la obligació signar la clàusula de sosteniment i respecte als principis que s’hi estableixen, entre els quals està la confidencialitat.

#adrimediació #serveimediació #confidencialitat #qualitatmediació #serveispublics #principismediació #qualitatmediadors #responsabilitatmediadors #català

Galería

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5
Posts més recents
Archive
Search By Tags
No tags yet.